Pravidlá bowlingu

1. Definícia hry
Jednu bowlingovú hru tvorí desať častí (frame - 'Frejm'). V každom z prvých deviatich 'frejmov' má hráč dva hody, ak nie je dosiahnutý 'strajk'. V desiatom 'frejme' má hráč k dispozícii tri hody, ak dosiahne 'strajk' alebo dohodenia (spare). Každý 'Frejm' musí byť vykonaný podľa týchto pravidiel.

2. Spôsob počítania
S výnimkou strike sa počet kolkov zhodených prvým hodom zapíše do štvorčeka v hornom ľavom rohu príslušnom 'frejme' a počet kolkov zhodených druhým hodom je zaznamenaný do štvorčeka v rohu pravom. Ak nie je druhým hodom zhodená žiadna zo zostávajúcich stojacich kolkov, vo výsledkovej tabuľke sa vyznačí .Súčet obidvoch hodov v 'frejme' sa okamžite zaznamená.

3. Strike - 'strajk'
'Strajk' je dosiahnutý, keď celá zostava kolkov (všetkých desať) je zhodených prvým vypustením vo 'frejme'. Zapíše sa ako 'X' do štvorčeka v ľavom hornom rohu príslušného 'frejmu'. V prípade dosiahnutého 'strajku' sa započítava 10 + počet kolkov zhodených hráčom v nasledujúcich dvoch vypusteniach. Počítanie: 10 + 7 + 2 = 19

4. Double - 'dabl'
Ako double sa označujú dva 'strajky' dosiahnuté bezprostredne po sebe. Súčet pre prvý 'strajk' je 20 + počet kolkov zhodených prvým hodom nasledujúcom po druhom 'strajku'.

Počítanie:
1. časť - 10 + 10 + 7 = 27
2. časť - 27 + 10 + 7 + 2 = 46

5. Triple - 'triple'
Ako 'triple' sa označujú tri po sebe nasledujúce 'strajky'. Súčet pre prvý 'strajk' je 30. Na dosiahnutie maximálneho skóre 300 musí hráč dosiahnuť dvanásť 'strajkov' v rade.

Počítanie:
1. časť - 10 + 10 + 10 = 30
2. časť - 30 + 10 + 10 + 7 = 57
3. časť - 57 + 10 + 7 + 2 = 76

6. Nedohodenie
Keď hráč nedokáže zhodiť všetkých desať kolkov dvoma hodmi v 'frejme', je mu započítané nedohodenie.

Počítanie:
4. časť - 76 + 7 + 2 = 85

7. Dohodenie (Spare)
Dohodenie sa dosiahne, keď kolky, nezhodené prvým hodom, sú všetky zhodené druhým hodom 'frejmu'. Označí sa ako (/) do štvorčeka v pravom hornom rohu príslušného 'frejmu'. Súčet pre dohodenie je 10 + počet kolkov zhodených v budúcom vypustení.

Počítanie:
5. časť - 85 + 10 + 8 = 103
6.časť -103 + 8 + 1 = 112

8. Split
Splitom označujeme takú zostavu stojacich kolkov po prvom hode frejmu, kedy bola porazená kolka č.1 a pritom:
1. Najmenej jedna kolka chýba (bola zhodená) medzi dvoma alebo viacerými stojacimi kolkami, napr.7-9 alebo 3-10.
2. Najmenej jedna kolka chýba (bola zhodená) pred dvoma alebo viacerými stojacimi kolkami v rade, napr 5-6.
Split sa obyčajne označuje S.

9. Spôsob hry
Majstrovské súťaže družstiev sa hrajú na dvoch bezprostredne susediacich dráhach (páru). Členovia súťažných tímov, trojíc, dvojíc a jednotlivci hrajú v rovnakom poradí striedavo. jeden frame na jednej a ďalšie na druhej dráhe, kým sa neodohrá päť 'frejmov' na každej z nich, ak nestanový rozpis inak. Turnaje sa hrajú podľa príslušných rozpisov turnaja.

10. Legálne zhodená kolka
Hod je platný, keď hráčom vypustená guľa prejde cez čiaru prešľapu na vlastnú dráhu. Počíta sa každý hod okrem takého, kedy je ohlásená mŕtva guľa. Každý hod sa vykonáva iba ručným spôsobom. Guľa nesmie obsahovať na povrchu, ani vnútri žiadne zariadenia, ktoré by sa oddelilo pri odhodení, alebo sa pohybovalo s guľou po dráhe.
Poznámka: Hráč smie používať špeciálne pomocné zariadenia na uchopenia a odhodenia gule ak nahrádza ruku, alebo jej dôležitú časť stratenú úrazom alebo podobne. Pri platnom hode sa počítajú ako legálne zhodené:
kolky zhodené, alebo zmetené z kolkovej dosky (pin deck) guľou, alebo inou kolkou..
kolky zhodené, alebo zmetené z kolkovej dosky odrazené od postrannej prepážky, alebo od zadného tlmiaceho vankúša
kolky zhodené, alebo zmetené z kolkovej dosky odrazené od lišty, ak je v kľudnej polohe dole na dráhe, ako začne odstraňovať zhodené kolky (dead wood). o kolky, ktoré sa naklonia a dotknú zadnej, alebo bočnej prepážky

11. Nelegálne zhodené kolky
V nasledujúcich prípadoch sa počíta hod, ale nie zhodenej kolky:
1. guľa opustí dráhu skôr, ako sa dotkne kolkov.
2. guľa sa odrazí od zadného vankúša.
3. kolok sa odrazí po tom, čo prišla do kontaktu s telom, nohami alebo rukami nastavovača kolkov (človeka).
4. kolok bol v dotyku s mechanickým nastavovacím zariadením
5. každý kolok zhodený pri odstraňovaní legálne zhodených kolkov (dead wood).
6. každý kolok zhodený nastavovačom odľahlosti zdržou kolkov, prípadne človekom
7. hráč sa dopustil prešľapu
8. hod, pri ktorom sa nachádza na dráhe, alebo v žliabku zhodený kolok a guľa sa ho dotkne predtým, ako opustí povrch dráhy.
Ak dôjde k neplatnému porazeniu kolkov a hráč má právo ďalšieho hodu vo frejme, neplatne jatočný kolok (kolky) musí/a byť opäť postavené na svoje pôvodné miesto.

12. Nesprávne postavenie kolkov
Ak sa zistí pri alebo po hode do plnej zostavy či dohodenia, že jedna alebo viac kolkov je nesprávne postavených ale nie chýbajúcich, hod aj výsledok sa počítajú. Je povinnosťou hráča skontrolovať si, či kolky stoja správne. Hráč má trvať na pozícii každej kolky nesprávne postavenej ešte pred vlastným hodom, inak je zostava považovaná za prijateľnú.

Poznámka: je neprípustné meniť po hode pozíciu ktorejkoľvek stojace kolky. Napr.: kolky, ktoré sú premiestnené, alebo posunuté mechanickým nastavovačom odľahlosti zdrží zostávajú v tejto pozícii a nesmú byť manuálne reponované!

13. Kolky
Kolky, ktoré sa odrazia a postavia späť na dráhu sa počítajú ako zhodené.

14. Kolky, ktoré nesmú byť uznané
Žiadne iné kolky nesmú byť uznané a len také je možné započítať, ktoré boli zhodené ako výsledok regulárneho hodu.

15. Výmena kolky
Ak sa kolok zlomí alebo inak vážne poškodí počas hry, nahradí sa ihneď inú, pokiaľ možno rovnakého tvaru, váhy i materiálu. O tom, či má byť kolok vymenená, rozhoduje oficiálny delegát turnaja.

16. Neplatný hod
Hod je vyhlásený za neplatný v týchto prípadoch: 1. po hode je okamžite nahlásiť, že v zostave jedna alebo viac kolkov chýba prítomným delegátom (rozhodcovskom) 2. stavač kolkov (človek) príde do kontaktu so stojacim vretenom predtým, ako sa guľa dotkne kolkov 3. stavač kolkov (človek) odstráni zhodenú vretenu, alebo s ňou príde do kontaktu, kým je kolok ešte v pohybe 4. hráč hrá na nesprávnej dráhe, alebo mimo poradia, prípadne jeden hráč z každého tímu na páre dráh hrá na nesprávnej dráhe 5. hráč sa fyzicky stretne (alebo zavadí v prevedení hodu) s iným hráčom, divákom, pohybujúcim sa objektom alebo nastavovačom odľahlosti zdrží kolkov počas rozbehu alebo pri odhodení. V takom prípade má hráč voľbu buď akceptovať výsledok hodu, alebo nahlásiť neplatný hod 6. kým je guľa v pohybe po dráhe a ako sa dotkne kolkov 7. vypustená guľa príde do kontaktu s cudzou prekážkou Výsledok neplatného hodu sa nepočíta. Kolky, ktoré stáli pred neplatným hodom, sa umiestnia na pôvodnú pozíciu a hráčovi sa povoľuje nový hod.

17. Hra na nesprávnej dráhe
Ako stanovuje článok 2.16, neplatný hod sa ohlási a hráč alebo hráči si vyžiadajú nový hod keď:
1. jeden hráč hrá na nesprávnej dráhe
2. jeden hráč z každého tímu na páre dráh hrá na nesprávnej dráhe. Ak viac hráčov jedného tímu hrá na nesprávnej dráhe, takáto hra sa ukončí bez ďalších zásahov. Každá úspešná hra musí začať na správne určenej dráhe.

18. Definícia prešľap
Prešľap nastane, keď časť hráčovho tela presiahne cez prešľapovať čiaru a dotkne sa nejakej časti dráhy, zariadenia, alebo budovy (konštrukcie budovy) počas hodu, alebo po ňom. Guľa sa po vypustení v hre, kým nie je ten istý, alebo iný hráč pripravený na rozbežisku k ďalšiemu hodu.

19. Úmyselný prešľap
Keď hráč úmyselne prešľapne, aby získal ohlásením prešľapu výhodu, započíta sa mu nula a stráca nárok na ďalšie hody v tomto 'frejme'.

20. Prešľap pri hode
Keď je zaznamenaný prešľap, hod sa počíta, výsledok (zhodenej kolky) sa nezapočítava. Kolky zhodené pri prešľape musia byť postavené znova, ak má hráč ešte ďalšie vypustenie vo 'frejme'.

21. Zjavný prešľap
Prešľap sa ohlasuje a zaznamenáva automatickým zariadením na detekciu alebo prešľap ohlási rozhodca: 1. obom kapitánom alebo jednému, alebo viac súperom 2. oficiálnemu zapisovateľovi skóre 3. usporiadateľovi turnaja

22. Odvolanie prešľapu
Ak sa nepreukáže, že zariadenia na záznam prešľapov funguje nesprávne, alebo ak nie je evidentné, že hráč neprešľapol, nepripúšťa sa odvolanie proti prešľapu.

23. Náhradné hod
Náhradné hod alebo 'Frejm' hrá hráč vtedy, keď je podaný protest ohľadom prešľapu, neplatného hodu alebo legálne či neplatne zhodenej kolky a nemôže byť rozhodnutý usporiadateľom turnaja.
1. a) ak vznikne spor pri prvom hode v ktoromkoľvek frejme alebo pri druhom hode v desiatom 'frejme': ak je spor o prešľap, hráč dokončí Frejm a potom hrá ešte jeden náhradný hod do plnej zostavy
b) ak sa spor o legálne zhodenú vretenu, hráč dokončí 'Frejm' a potom hrá jeden náhradný hod do zostavy, ktorá by zostala stát, keby sporný kolok (kolky) nespadli
c) ak je spor o neplatný hod, hráč dokončí 'Frejm' a potom hrá kompletné náhradný 'Frejm'
2. Ak vznikne spor o dohodenie, alebo o tretej hre v desiatom 'frejme', nie je potrebné žiadny náhradný hod, ak by nešlo o spor o neplatný hod . V tom prípade sa náhradný hod vykonáva do rovnakej zostavy aká bola v pri spornom hode.

24. Bowlingová guľa- povrchové úpravy
Na schválené súťaži (turnaji) je zakázané upravovať povrch bowlingovej gule počas hry.

25. Rozbežisko nesmie byť rozmazané
Je zakázané nanášať na povrch rozbežiska akékoľvek substancie (najmä mastenec a iné leštidla na podrážkach topánok). Púder sa nesmie brať do hráčskeho priestoru.

26. Chybný záznam skóre
Chyba v zápise skóre, alebo v súčte musí byť opravený príslušnými usporiadateľmi turnaja okamžite po tom, čo je zistená. Časový limit pre podanie protestu na chybné skóre je jedna hodina od súťaže alebo bloku hier pre každý deň turnaja, vždy však pred vyhlásením cien, alebo vyhlásením ďalšieho kola (v prípade kvalifikácie).

Zdroj:
Športovo technické predpisy pre Bowlingový šport v Českej republike a ostatné vnútorné normy ČMKS platné pre Bowlingový šport.